Del Share on Facebook

Kontakt os

Topprofessionel, personlig kontakt er i højsædet.

Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1. Aftalegrundlag.
1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle MTDK A/S’s leverancer og er en del af aftalegrundlaget mellem køber og sælger. Enhver afvigelse fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal aftales skriftligt.
1.2. Ved afvigelser mellem nærværende salgs- og leveringsbetingelser og en ordrebekræftelse har ordrebekræftelsen forrang for salgs- og leveringsbetingelserne.
1.3. Tilbud er kun bindende for sælger i 14 dage efter tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
§ 2. Pris.
2.1. Priser er angivet ekskl. moms, men inkl. Alle øvrige afgifter. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i den aftalte pris, hvis dette skyldes ændring i valutakurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger eller ændringer i priser fra sælgers leverandører. Retten til prisændringer omfatter også løbende leverancer for så vidt angår den del af leverancen, som endnu ikke er leveret til køber. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, katalogmateriale og tekniske specifikationer og sælger er ikke bundet af informationer i udleveret materiale.
§ 3. Leveringsbetingelser.
3.1. Levering sker ab sælgers lager, og enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.
3.2. Den i ordrebekræftelsen fastsatte leveringstid er alene et ca. tidspunkt, og køber forpligter sig til at modtage leverancen, såfremt denne stilles til købers disposition senest 3 måneder efter det aftalte leveringstidspunkt. Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af forsinket levering indenfor 3 måneders fristen. I tilfælde af forsinkelse ud over 3 måneder er køber berettiget til at hæve købet, medmindre sælger er forhindret i at levere rettidig som følge af forhold nævnt i punkt 3.3.
3.3. Sælger forbeholder sig ret til at annullere aftalen i tilfælde af force majeure, eller hvis opfyldelse af leveringsfristen gøres umulig eller særlig byrdefuld som følge af forhold, som sælger ikke er ansvarlig for.
3.4. Forsinkelse berettiger ikke køber til nogen form for erstatning.
§ 4. Betaling.
4.1. 4.1. Medmindre andet er aftalt med køber, skal betaling ske i overensstemmelse med betingelserne i sælgers faktura. Sker betaling ikke rettidig, er sælger berettiget til at kræve rente fra forfaldsdagen på 2% pr. løbende måned.
§ 5. Reklamationsfrist.
5.1. Lider den solgte genstand af en mangel, skal køber, såfremt køber til påberåbe sig manglen, give sælger skriftlig besked herom straks. I modsat fald fortaber køber retten til at påberåbe sig manglen.
Alle reklamationer skal vedlægges billeddokumentation for den påberåbte mangel.
§ 6. Mangler
6.1. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for sælger, er sælger forpligtet til at lade manglen afhjælpe. Ønsker sælger ikke selv at afhjælpe manglen, kan køber efter forudgående skriftlig aftale med sælger vælge at anmode tredjemand om at afhjælpe manglen for sælgers regning, eller, såfremt manglen er væsentlig, at hæve købet.
6.2. Køber er ikke berettiget til forholdsmæssigt afslag i købesummen eller nogen form for erstatning som følge af mangler.
6.3. Enhver mangel skal skriftligt godkendes af sælgers reklamationsansvarlige inden afhjælpning påbegyndes. Alle fakturaer vedrørende godkendt afhjælpningsarbejde udført af tredjemand skal henvise til et af sælger udleveret rekvisitionsnummer. I modsat fald forbeholder sælger til retten til at afvise betaling af fakturaen.
6.4. Sælgers mangelansvar bortfalder, såfremt der uden sælgers skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det købte på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen således er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale med sælger.
6.5. Køber er forpligtet til for egen regning at returnere eventuelle udskiftede dele i forbindelse med afhjælpning af mangler til sælger.
§ 7. Erstatning.
7.1. Sælger er ansvarlig for person- og tingskade forårsaget af det leverede i henhold til produktansvarslovens bestemmelser. Sælger er dog ikke ansvarlig for skader på ting, der anvendes erhvervsmæssigt. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller lignende indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.
7.2. I det omfang sælger bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
7.3. Køber er uanset bestemmelsen om værneting forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, der behandler erstatningskrav rejst mod sælger efter produktansvarsloven.
§ 8. Ejendomsforbehold og ejendomsret.
8.1. Det leverede forbliver sælgers ejendomsret, indtil hele købesummen i henhold til ordrebekræftelsen er betalt.
8.2. Alle af sælger udarbejdede tegninger og specifikationer forbliver sælgers ejendom. Køber er uberettiget til at udlevere, kopiere eller på anden måde offentliggøre nævnte materiale. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve betaling for tegninger m.v., såfremt ordre ikke indgås på baggrund af det udarbejdede tegningsmateriale.
§ 9. Lovvalg og værneting
9.1. Enhver tvist i anledning af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret ved retten i Randers.